otaki banner

Under the Bashō 2023

Chief Editor:        Don Baird
Administrator:  Hansha Teki

Haiku

edited by Kala Ramesh

Haiga and Visual Haiku

edited by Don Baird

 Haibun

edited by Pravat Kumar Padhy

 PostKu

 edited by Clayton Beach

 Linked Forms, Sequences and Contrapuntal Poetry

 edited by Clayton Beach

 Tanka, Tanka Prose and Tanka Sequences

 editor to be advised

 Personal Best

 edited by Don Baird